Tietosuoja

Tietosuoja

YRITYKSEN EU GDPR-TIETOSUOJASELOSTE

Yritysasiakasrekisteri

 

Sisällysluettelo

1. REKISTERINPITÄJÄ
2. REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ
3. REKISTERIN NIMI
4. REKISTERIN TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
10. TARKASTUSOIKEUS
11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
12. MUUTOKSET

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Suomen Hormistokeskus Oy
Piispanristintie 20
20780 Kaarina
Y-tunnus 2302019-4

2. REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ

Kirsi Larjama
Puhelin 040 5466131
kirsi.larjama@hormistokeskus.fi

3. REKISTERIN NIMI

Yritysasiakasrekisteri

4. REKISTERIN TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palveluistamme kertominen ja palvelujen tuottaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi, etämyynti ja asiakasviestintä
 • analysointi ja tilastointi
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi, yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • y-tunnus tai henkilötunnus
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, sekä peruutustiedot
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä sekä yksityisistä ja julkisista rekistereistä, kuten esim. YTJ. Asiakastieto, Posti, Fonecta yms.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tahoille seuraavissa tilanteissa.

 • rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella, kuten esim. työpyyntöjen vaatimien yhteistyökumppaneiden järjestelmiin, tavarantoimituksen ja säilytyksen osalta.. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään
 • toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla
 • yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Suomen Hormistokeskus Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Seuraavia tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella:

 • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietojen luovutus asianomaiselle vain toimipisteessä

Pyytämällä omia tietoja järjestelmistä, on asianomaisen sovittava asiasta ennalta rekisterin yhteyshenkilön kanssa valitsemallaan yhteydenottotavalla.

Yrityksellä on tuolloin 72 tuntia aikaa toimittaa asiakkaalle tiedot nähtäväksi yrityksen toimitiloihin.

Tietojen luovutus puhelimitse

Yhteystietojen päivitystapauksessa yritys voi puhelimitse vahvistaa tiettyjen yleisten asiakastietojen sisältöä mm. silloin, kun asianomainen soittaa päivittääkseen tai tarkastaakseen yrityksen hallussa olevien asiakastietojen ajanmukaisuuden vahvistamalla asiakkaan luettelemat yhteystiedot.

Tietojen luovutus valtuutuksella tai valtakirjalla

Mikäli yhteydenottaja ei ole asianomainen, tulee yritykselle toimittaa paperisena valtakirja tai muu dokumentaatio, joka antaa asianmukaisen laillisen valtuuden toimia asianomaisen puolesta. Yrityksellä on oikeus epäselvässä tapauksessa varmistua tietojen luovuttamisen tarpeellisuudesta ja informoida yhteydenottajaa kohtuullisen ajan kuluessa.

Tietojen luovuttamisen epäämisestä ilmoitetaan ensisijaisesti postitse tiedonpyytäjän ilmoittamaan osoitteeseen

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto arkistoidaan rekisterinpitäjän toimitiloissa.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna. Halutessaan saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainittuun rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Siinä tapauksessa, että rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, on hänen henkilötietolain 28 §:n mukaisesti esitettävä tarkastuspyyntönsä omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Asianomaisella on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tilaajalla on myös oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramarkkinointiin tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat tietopyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

12. MUUTOKSET

Suomen Hormistokeskus Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.5.2018.

 

Yhteydenotot koskien kysymyksiä tietosuojasta ja toimenpiteistä tietosuojavuodon tapahtuessa.

Tietosuojavastaava
Jan Andersson
0207304032
jan.andersson@hormistokeskus .fi